aktualne komunikaty

Urząd miasta Kutno Organ prowadzący szkołę

Urząd Miasta Kutno


Roczny Plan Zajęć Dydaktycznych dla oddziałów I-VI w roku szkolnym 2013/2014

Roczny Plan Zajęć 13/14

 

 

Baseball w SP 1

Baseball w SP 1 

Filmy z uroczystości szkolnych

Youtube - Filmy z uroczystości szkolnych

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na Facebooku

Facebook Rada Rodziców SP 1

aktualny jadłospis

Jadłospis

 

E dziennik - Librus

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Życzenia Wielkanocne

Komunikat Dyrektora Szkoły

Opublikowany 2014/04/16

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że organ prowadzący szkołę wyraził zgodę na odpracowanie w dniu 26 kwietnia 2014r. (sobota) zajęć z dnia 02 maja 2014r (piątek).

W sobotę uczniowie klas 1 – 6 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych przychodzą na zajęcia według planu piątkowego.

Zajęć na basenie dla uczniów klas IV – grupy z piątku w sobotę (26.04.2014r.) nie odbywają się.

Dni 01 maja 2014r. (czwartek), 02 maja 2014r. (piątek) będą dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników naszej szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów klas 1 – 6 trwa od 17 kwietnia 2014r. (czwartek) do 22 kwietnia 2014r. (wtorek).

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

29 kwietnia 2014r.(wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych: 0A, 0B, 0C, 0D, 0E i 0F

Opublikowany 2014/04/16

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przypomina, że w dniu 29 kwietnia 2014r.(wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych: 0A, 0B, 0C, 0D, 0E i 0F, godziny rozpoczęcia spotkań ustalą wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

29 kwietnia 2014r.(wtorek) o godzinie 1700 rozpoczną się zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

Opublikowany 2014/04/16

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przypomina, że w dniu 29 kwietnia 2014r.(wtorek) o godzinie 1700 rozpoczną się zebrania z rodzicami uczniów klas I – III według podanego poniżej harmonogramu:

Oddział

Imię i nazwisko wychowawcy

sala

I A

p. Anna Włodarczyk, p. Marlena Bajda

906

I B

p. Emilia Świerczyńska

908

I C

p. Dorota Walczak

909

I D

p. Beata Czarnoucka

904

I E

p. Małgorzata Jezierska

202

II A

p. Ewa Górczyńska

121

II B

p. Joanna Traczyk

911

II C

p. Jolanta Kruszewska

115

II D

p. Ewa Rozmarynowicz

905

II E

p. Dorota Kacprzak

221

II F

p. Wioleta Włodarczyk

302

Zebrania rodziców uczniów klas III – rozpoczną się od spotkania ogólnego z dyrektorem szkoły w stołówce szkolnej, a następnie w niżej podanych salach lekcyjnych.

III A

p. Hanna Hetmaniak, p. Anna Barańska

103

III B

p. Agnieszka Ciesielska

118

III C

p. Jadwiga Rojewska

215

III D

p. Urszula Salwa

110

III E

p. Małgorzata Dąbrowska

217

III F

p. Agnieszka Kaźmierczak

102

III G

p. Mariola Lewandowska

203

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

29 kwietnia 2014r.(wtorek) o godzinie 1600 rozpoczną się zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VI

Opublikowany 2014/04/16

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przypomina, że w dniu 29 kwietnia 2014r.(wtorek) o godzinie 1600 rozpoczną się zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VI według podanego poniżej harmonogramu:

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy

sala

IV A

p. Sala Beata, p. Olesińska Małgorzata

308

IV B

p. Adamek Agnieszka

116

IV C

p. Frankowska Magdalena

314

IV D

p. Szymańska Emilia

316

IV E

p. Wieczorkowska Anna

219

V A

p. Grzelak Maria

215

V B

p. Mujta Sylwia

318

V C

p. Wyrzykowska – Michalak Agnieszka

217

V D

p. Krawczyk Iwona

321

V E

p. Leśniewski Wiesław

309

VI A

p. Bilczewska – Kajak Ewa, p. Sobczyk Wioletta

303

VI B

p. Gmerek Grzegorz

210

VI C

p. Welke Agnieszka

320

VI D

p. Starybrat Ilona, p. Spikowska Joanna

110

VI E

p. Jabłońska Iwona

203

VI F

p. Trusińska Emilia

217A

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły

Opublikowany 2014/04/16

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że na tablicy informacyjnej dla rodziców, w holu szkoły, została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy – Miasta Kutno zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz lista kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły SP 1

Opublikowany 2014/03/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Kutnie w sprawie wprowadzenia kryteriów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji kandydatów do klas pierwszych, mieszkających poza obwodem szkoły, na rok szkolny 2014/2015 oraz terminów związanych z procesem rekrutacji.

 

Podstawa prawna;

Art. 8 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. (Dz. U. z 3 stycznia 2014r. poz. 7) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, zarządza co następuje:

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły na rok szkolny 2014/2015 przeprowadza komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1)  niepełnosprawność kandydata – 5 punktów;

2)  kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację szkolną w szkole pierwszego wyboru – 4 punkty;

3)  wielodzietność rodziny kandydata – 3 punkty;

4)  kandydat wychowuje się w rodzinie zastępczej lub objęty jest pieczą zastępczą – 2 punkty;

5)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt.

 1. Spełnianie przez kandydata tych kryteriów jest potwierdzone odpowiednimi dokumentami składanymi razem z wnioskiem o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej.
 2. Wzory zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej i wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, wzory oświadczeń oraz inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji ustali organ prowadzący szkołę.
 3. Składanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 trwa od 01 marca 2014r. do 31 marca 2014r.;
 4. Postępowanie rekrutacyjne – od 1 do 14 kwietnia 2014r. (praca komisji rekrutacyjnej);
 5. Ustalenie i podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego – do 16 kwietnia 2014r.;
 6. Ustalenie i podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego – do 30 kwietnia 2014r.;
 7. Postępowanie uzupełniające – do 20 sierpnia 2014r. (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami).

§2.   Statut Szkoły określa kryteria i sposób przeliczania punktów za ich spełnianie, dokumenty wymagane w procesie rekrutacji kandydatów do klas pierwszych oraz terminy z nim związane na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

a) Zarządzenie nr 7/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Kutnie w sprawie wprowadzenia kryteriów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji kandydatów do klas pierwszych, mieszkających poza obwodem szkoły, na rok szkolny 2014/2015 oraz terminów związanych z procesem rekrutacji.

b) Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KUTNIE

Opublikowany 2014/03/20

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2013/2014
z dnia 28 lutego 2014r.

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KUTNIE

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Podstawa prawna:

1)     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz. U. Nr 256, poz. 2672 z późn. zm.),

2)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

3)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

4)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

„Będę pływać”

Opublikowany 2014/03/06

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że od dnia 10 marca 2014r. (poniedziałek) uczniowie klas III i IV, których rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w programie „Będę pływać” ponownie rozpoczynają zajęcia w AQUAPARKU według podanego poniżej harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK – 800 – 900

grupa Iklasy III C i III G – opiekunowie:
p. M. Lewandowska i p. J. Rojewska

wyjazd uczniów ok godziny: 735,             (od ulicy Teligi)
planowany powrót ok godziny: 945

WTOREK – 900 – 1000

grupa II i grupa IIIklasy III A, III B i III D – opiekunowie:
p. H. Hetmaniak, p. U. Salwa i p. A. Ciesielska

wyjazd uczniów ok godziny: 830,             (od ulicy Teligi)
planowany powrót ok godziny: 1045

CZWARTEK – 800 – 900

grupa IV i grupa Vklasy III E i III F – opiekunowie:
p. M. Dąbrowska i p. A. Kaźmierczak

wyjazd uczniów ok godziny: 730,             (od ulicy Teligi)
planowany powrót ok godziny: 945


CZWARTEK – 1400 – 1500

grupa VI i grupa VIIklasy IV – opiekunowie:
p. A. Burzyńska – Sieradzon i p. J. Spikowska

wyjazd uczniów ok godziny: 1330,           (od ulicy Teligi)
planowany powrót ok godziny: 1545

PIĄTEK – 1400 – 1500

grupa VIII i grupa IXklasy IV – opiekunowie:
p. I. Krawczyk i p. A. Pietrzak

wyjazd uczniów ok godziny: 1330,           (od ulicy Teligi)
planowany powrót ok godziny: 1545

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

Opublikowany 2014/02/28

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców kandydatów (zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły), że zgodnie z art. 20a ust 5 oraz art. 20e ust 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego do dyrektora szkoły w terminie  od 03 marca 2014r. do 31 marca 2014r.

Wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej można pobrać w sekretariacie
lub ze strony internetowej szkoły.

Kandydaci (zamieszkali poza obwodem naszej szkoły) mogą być przyjmowani do klasy pierwszej na podstawie WNIOSKU złożonego do dyrektora szkoły w wyżej wymienionym terminie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nasza szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Zgodnie z art. 8 ust 2 wyżej wymienionej ustawy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie podaje do wiadomości kandydatom i ich rodzicom kryteria, które będą brane pod uwagę podczas przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego:

 1. niepełnosprawność kandydata
  (Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.));
 2. posiadanie rodzeństwa, które będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację szkolną/przedszkolną w naszej szkole
  (Oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole rodzeństwa kandydata);
 3. wielodzietność rodziny kandydata
  (Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – rodzina wychowującą troje i więcej dzieci);
 4. kandydat wychowuje się w rodzinie zastępczej lub objęty jest pieczą zastępczą
  (Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866));
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej oraz wzory oświadczeń można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

WDŻWR

Opublikowany 2014/01/20

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przypomina , że zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie klas V w II okresie rozpoczynają realizację zajęć z WDŻWR. Jeżeli rodzice/opiekunowie , nie wyrażają zgody na uczęszczanie córki/syna na WDŻWR należy złożyć pisemną rezygnację z zajęć do sekretariatu szkoły. Rezygnacja dostępna tutaj : deklaracja

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Wydłużony termin wpłat za czesne i obiady.

Opublikowany 2014/01/02

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje o wydłużonych godzinach pracy kasy szkoły  w miesiącach od stycznia do czerwca 2014 r. 

09.01.2014 

06.02.2014 

06.03.2014

10.04.2014  

08.05.2014

05.06.2014

Wpłaty za czesne  przyjmowane są  w wyżej wymienionych dniach w pokoju 616  w godzianach od 11:00 do 17:00 , wpłaty za obiady  przyjmowane  są w wyżej wymienionych dniach w pokoju 616 w godzinach od 13:00 do 17:00 

W pozostałe dni kasa szkoły czynna  od poniedziałku do piątku od godziny  07:00 do godziny 14:00.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Opublikowany 2013/09/16

KOMUNIKAT 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI, że od dnia 12 września 2013r. (czwartek) obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szkoły wprowadzające PROCEDURĘ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/DZIECI I ZWALNIANIA ICH Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Tekst procedury wraz z wzorami usprawiedliwień i zwolnień jest dostępny na stronie internetowej szkoły, u wychowawców klas i w sekretariacie. Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowych zasadach wychowawcy klas będą usprawiedliwiać nieobecności lub zwalniać z zajęć dzieci do 20 września 2013r..

Usprawiedliwienie_nieobecnosci

Zwolnienie_z_czynnego_uczestnictwa_wf

Zwolnienie_z_obowiazkowych_zajec

Procedura usprawiedliwienia nieobecnosci uczniów i zwalniania ich z zajęc dydaktycznych.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komunikat Dyrektora Szkoły SP 1

Opublikowany 2013/09/09

KOMUNIKAT

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że od dnia 11 września 2013r. (środa) ze względu na BHP i organizację pracy szkoły drzwi prowadzące bezpośrednio do szatni w bloku klas IV – VI będą zamknięte w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Wejście będzie otwierane na 5 minut przed dzwonkiem na kolejne godziny lekcyjne i zamykane 5 minut po dzwonku na lekcje.

Jednocześnie informuję, że uczniowie dojeżdżający lub dowożeni do szkoły mają możliwość wcześniejszego wejścia na teren placówki głównymi drzwiami. Wyżej wymienieni uczniowie po pozostawieniu okryć wierzchnich w szatni mają obowiązek przejść do świetlicy lub biblioteki szkolnej.

Bardzo proszę Państwa Rodziców o dopilnowanie, aby dzieci nie przychodziły zbyt wcześnie pod szkołę z uwagi na brak możliwości organizacyjnych do zapewnienia im opieki.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »